Polityka Prywatności

Paczka Smaku

Właścicielem marki Paczka Smaku jest Arkan Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Arkan Group Sp. z o.o. przy ulicy Krucza 16/22 w Warszawie 00-526, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:  5862376875 KRS: 0000950432.

Dane wszystkich klientów przechowywane są ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Niniejszy dokument - Polityka Prywatności Polityki w skazuje w jaki sposób wykorzystywane są dane naszych Klientów będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., Dz. Urz. UE L 119, s. 1 (RODO).

Polityka dotyczy wszystkich Klientów Paczka Smaku, a także wszystkich odwiedzających stronę internetową www.paczkasmaku.pl

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych Arkan Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Arkan Group Sp. z o.o. przy ulicy Krucza 16/22 w Warszawie 00-526, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:  5862376875 KRS: 0000950432

2.  Dane

Dane osobowe (imię, nazwisko, dane adresowe, telefoniczne, mailowe) oraz dane zebrane w związku z wizytą na strony internetowej www.paczkasmaku.pl (również te dane zbierane automatycznie w plikach cookies).

3. Cel przetwarzania danych

Dane przetwarzane są wyłącznie w związku z usługami, które są realizowane i tylko wtedy, gdy istnieje do tego podstawa. Dane przetwarzane są w następujących celach:

1) wykonanie umowy - na podstawie złożonego zamówienia na produkty pod marką Paczka Smaku – przez okres realizacji zamówienia;

2) marketing - na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po zrealizowaniu Umowy, na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia tej zgody. Uzasadniony interes to prowadzenie przez Paczka Smaku marketingu bezpośredniego swoich usług. W tym celu przetwarzane będą dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe;

3) rachunkowość - na podstawie przepisów o rachunkowości – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym płatność związana ze zrealizowaną umową została ostatecznie spłacona, rozliczona lub przedawniona;

4) windykacja i dochodzenie roszczeń oraz obrona praw w postępowaniu karnym, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu marki Paczka Smaku, do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa.

4. Okres przetwarzania danych

Dane przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, chyba że obowiązujące przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania. Po upływie okresów przechowywania dane osobowe zostają usunięte.

5. Udostępnianie danych

Dane Klientów Paczka Smaku udostępniane są tylko wtedy, gdy jest to niezbędne w związku z realizacją usług i tylko w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.  Dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Arkan Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Arkan Group Sp. z o.o. jako administratora, w szczególności kurierom realizującym dostawy, dostawcom usług IT mającym siedzibę̨ w Polsce, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym usługi prawne na rzecz Arkan Group. z o.o., biurom rachunkowym – powyższe podmioty przetwarzają̨ dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Dane klientów nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego.

6. Klient posiada prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych kontaktowych, tj. adresu e-mail i numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących;

7. Klient posiada prawo do wniesienia sprzeciwu: 

  1. w zakresie przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług
  2. dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Paczka Smaku, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

8. Klient ma prawo dostępu do sowich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej; do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych,

9. Klient posiada prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych, jeśli dane znajdujące się w naszym posiadaniu są nieprawidłowe lub niekompletne;

10. Klient posiada prawo do usunięcia danych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a nie ma już podstaw do ich przetwarzania.

11. Klient ma prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych w danych przypadkach:

  1. jeśli są zastrzeżenia co do prawidłowości danych;
  2. jeśli takie dane osobowe nie są już niezbędne, natomiast Klient potrzebuje ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
  3. jeśli wyrażony został sprzeciw wobec przetwarzania danych,

Ze swoich uprawnień Klient może korzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoniąc na naszą infolinię.

W celu realizacji żądania Klientów jesteśmy uprawnieni do weryfikacji ich tożsamości, aby ich dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Zastrzegamy sobie również prawo do nagrywania połączeń telefonicznych.

Jeżeli żądania Klienta okażą się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, zastrzegamy sobie prawo do żądania opłaty za realizację wniosku bądź też odmowy podjęcia działań w związku z żądaniem.

W przypadku uznania, iż dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany Polityki Prywatności, która ostanie opublikowana na stronie internetowej: www.paczkasmaku.pl

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2022 r.